GDPR - Protecția datelor cu caracter personal

Preambul

ULTRA WELLNESS MED S.R.L. cu sediul în București, Aleea Cenușăresei nr. 4, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9265/2019, având CUI 41398648, în calitatea sa de operator de date, se obligă să respecte reglementările legale prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor anastoicamd.com.

Prin programarea unei consultații pe website-ul anastoicamd.com sunteți de acord cu politica de confidențialitate și cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Simpla navigare pe website-ul anastoicamd.com este posibilă fără a indica date cu caracter personal.

ULTRA WELLNESS MED S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ul anastoicamd.com, la momentul efectuării unei programări. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe Internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută.

ULTRA WELLNESS MED S.R.L.  precum și salariații, partenerii și colaboratorii săi, se angajează să respecte datele dumneavoastră cu caracter personal și prevederile legale aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor personale.

Pentru informații sau solicitări suplimentare, puteți contacta ULTRA WELLNESS MED S.R.L.  la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

 

 1. Definirea Termenilor

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator de date – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern, în cazul de față ULTRA WELLNESS MED S.R.L ;

Persoana vizată – utilizatorul website-ului anastoicamd.com ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de către ULTRA WELLNESS MED S.R.L., în calitate de Operator de date atunci când completează și trimite formularul de contact în vederea stabilirii unui consult medical;

Consimţământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

2. Ce date personale colectăm?

Prin trimiterea unui formular de contact pe site-ul anastoicamd.com , sunteți de acord ca ULTRA WELLNESS MED S.R.L să colecteze și să prelucreze următoarele date cu caracter personal:

 • nume prenume;
 • telefon;
 • adresă e-mail.

3. Scopul colectarii datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator este de a intra în legătură cu utilizatorul și a programa o consultație la cabinetul medical.

Este posibilă comunicarea datelor dumneavoastră către colaboratorii noștri (angajați, avocați, colaboratori etc) sau către autoritățile și instituțiile publice.

Datele sunt colectate, prelucrate și stocate în România. O parte dintre date sunt stocate în format digital, respectiv nume, adresa de e-mail, număr de telefon.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră în alt scop, nu o vom face înainte de a vă aduce la cunoștință toate informațiile necesare. Nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

4. Durata stocării datelor

Stocarea datelor ca urmare a completării formularului de contact, în vederea prelucrării datelor personale, vor fi păstrate doar pentru perioada necesară realizării scopului, dacă legea nu prevede altfel.

5. Drepturile Persoanei vizate în ceea ce privește colectarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție la prelucrare;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere privind protecția datelor (Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);
 • dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care a consimțit anterior;
 • dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către Operator.

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la adresa de e-mail: [email protected].

Scroll to Top